Polityka Prywatności / RODO

Etilab Sp. z o.o. traktuje pozyskiwane dane z należytą ostrożnością. Pozyskiwane przez naszą firmę dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom. Nasza polityka prywatności spełnia wymagania Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO. Zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności oraz wewnętrzną politykę ochrony danych. Zapraszamy do zapoznania się z informację na temat sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych Kontrahentów na naszej stronie internetowej. 

Etilab Sp. z o.o. zwana dalej Etilabem może pozyskiwać dane Użytkownika na jeden z poniższych sposobów:

 • dane przekazane do Etilabu podczas kontaktowania się z nami przy użyciu tradycyjnej poczty lub środków elektronicznych,
 • dane przekazane do Etilabu podczas rozmowy telefonicznej,
 • dane wymieniane podczas standardowej współpracy biznesowej i bieżących kontaktów,
 • dane zarejestrowane w formularzach kontaktowych na naszej stronie internetowej,
 • dane wymieniane za pośrednictwem naszych kanałów społecznościowych,
 • dane osobowe lub (częściej) dane firmy zarejestrowane w publicznie dostępnych źródłach, tj. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Rejestracji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), GUS, rejestracji zagranicznej biura,
 • dane zgromadzone w bazie danych podmiotów gospodarczych przygotowanej przez Etilab Sp. z o.o. w oparciu o publicznie dostępne źródła, np. strony internetowe lub dostarczane przez podmioty rejestrujące dane.

Twój kontakt z Etilabem którego następstwem jest ujawnienie Twoich danych osobowych, jest całkowicie dobrowolny. Jednak również w tym przypadku Etilab traktuje dane personalne jako poufne i nie udostępnia ich osobom trzecim.

Dane użytkownika mogą być przetwarzane przez Etilab w celu:

 • umożliwienia współpracy pomiędzy Etilab a Użytkownikiem
 • przesyłania informacji handlowej,
 • odpowiedzi na pytania,
 • obsługi procesu zamówienia,
 • ewentualnego zawarcia umowy handlowej
 • w zakresie niezbędnym do wykonywania umów, zamówień i zobowiązań,
 • dla realizacji obowiązku prawnego sporządzania i przechowywania dokumentacji w tym księgowej,
 • potwierdzenia wykonania zobowiązań oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Wśród wymienionych wyżej informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych osobie, której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego informujemy również, że:

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest:

Etilab Sp. z o.o.

Ul. Zygmunta Starego 11A

44-100 Gliwice

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Ul. Zygmunta Starego 11A

44-100 Gliwice

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Administrator wykorzystuje dane Użytkownika wyłącznie do komunikacji informacji handlowych swoich produktów i usług oraz do obsługi zapytań i zamówień, nie udostępnia ich przy tym innym osobom trzecim.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne.

Dane osobowe Użytkownika będą przez Etilab przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, o których mowa powyżej.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych Użytkownikowi przysługuje prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • przenoszenia Państwa danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

 • kontakt e-mailowy pod adresem: info@etilab.pl
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

Ul. Zygmunta Starego 11A

44-100 Gliwice

Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować na adres: info@etilab.pl